kinh doanh t?t, s?n ph?m tuy?t v?i, ??i tuy?t v?i luôn luôn là m?c tiêu c?a công ty phát tri?n, ni?m ?am mê ??i v?i ??t n??c, th? gi?i d?a trên các th? tr??ng qu?c t?, và ph?n ??u ?? tr? thành m?t doanh nghi?p hi?n ??i là t?m nhìn c?a công ty, các nhân viên công ty, nh? vi?c ph?c h?i c?a qu?c gia, s? phát tri?n ....
Fax: 0086-750-3801547,3804827 / Tel: 0086-750-3806617,3808063,3804821,3804822
Hotline: 0086-750-3806615 mail / d?ch v?: [email protected]
??a ch?: thành ph? Giang Môn, t?nh Qu?ng ?ông công ngh? cao Khu công nghi?p ???ng
vào ngày 5 c?a m?t cây gai d?u